Leveringsbetingelser

For at sikre at alle har en god oplevelse før, under og efter løbet har vi følgende handelsbetingelser. Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt af eller på anden måde forbundet med Leverancen, vil Leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer.

Aftalte ydelser

Leverancen er nærmere specificeret i den skriftlige kommunikation mellem Kunden og Time2Time ApS. Time2Time ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de aftalte specifikationer i det omfang dette ud fra en saglig vurdering skønnes hensigtsmæssigt for Kunden, Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i kommunikationen som grundlag for Leverancen. Oplysninger, som Time2Time ApS har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, forudgående tilbud, på internettet eller mundtligt, er uden relevans for bedømmelsen af Leverancen.

Økonomi

Fakturering sker i takt med udførsel af Leverancen. Betalingsfristen er netto 8 dage medmindre andet er angivet på fakturaen.

Ved online-betaling sker betaling af deltagergebyrer til Kunden efter løbet er afviklet.

Leverandørens forpligtelser

Det påhviler Time2Time ApS loyalt at opfylde Aftalen og efterleve de heri indeholdte vilkår. Time2Time ApS er forpligtet til at rådgive Kunden, i det omfang Kunden efterspørger rådgivning i tilknytning til udførelsen af de opgaver, der måtte påhvile Kunden. Time2Time ApS kan evt. henvise til tredjemand, i det omfang Time2Time ApS ikke har ressourcer inden for området, Kundens opgaver vedrører. Time2Time ApS skal stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af Leverancen. Time2Time ApS er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til Aftalen, med andre tilsvarende ressourcer. Leverancerne skal udføres i overensstemmelse med god skik og i henhold til de aftalte specifikationer.

Kundens ansvar

Kunden vil i øvrigt udvise den fleksibilitet og samarbejdsvilje, der er påkrævet med henblik på en hensigtsmæssig levering af Leverancen.

Før en aftale er indgået er det Kundens ansvar at sikre sig skriftlig bekræftelse (brev eller e-mail) fra Time2Time ApS før bestillingen anses som gennemført.

Ved udlejning af udstyr, inkl. Tidtagningsudstyr og chip, er det Kundens ansvar at erstatte dette hvis det bliver ødelagt eller bortkommer af enten Kunden, løbets deltagere eller løbets tilskuere. Bortkomne race|result HU-tag og aktive chip erstattes med kr. 400,- ekskl. Moms pr. Stk af Kunden.

Det påhviler kunden at betale rettidsmæssigt efter fakturaens angivne betalingsfrist.

Levering og leveringstid

Et eventuelt aftalt leveringstidspunkt er omtrentligt.

Medmindre andet er aftalt, anses levering af udstyr/software for sket, når dette er udleveret fra Leverandørens lager (ab lager)/stillet til rådighed for Kunden online, og Time2Time ApS påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet fremgår af anden skriftlig aftale. Time2Time ApS kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten gennemført. Levering er i så fald sket ved Leverandørens overgivelse af udstyr eller programmel til fragtmand. Skal Time2Time ApS efter aftale med Kunden udføre installationen af udstyr, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted. For opsætning af løb online er leveringstidspunkt i givet fald det tidspunkt, hvor løbet er konfigureret og klarmeldt, således at Kunden har adgang til dette

Risikoen for udstyr og løbsopsætning overgår i alle tilfælde til Kunden på leveringstidspunktet.

For timeydelser sker levering løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af Time2Time ApS. Skal der udføres løbsopsætning eller skal der udføres en opgave med et egentligt resultatansvar, anses levering for sket, når Leverancen er stillet til rådighed for Kundens brug.

Løbende ydelser (som fx en CUP der afvikles over længere tid) anses for leveret i takt med Kundens udnyttelse af de aftalte ydelser og faktureres derefter.

Aflysning

Kunden kan være nødsaget til at aflyse et løb og er indtil 14 dage inden løbet kun forpligtet til at betale for opstartsgebyr på kr. 1.000 og specialopsætning/-tilretning. Derefter faktureres 50% af Leverancen uden afholdelse (med undtagelse af kørsel og løbende timebetaling) samt udgifter (såsom startnumre, chip osv.).

Mangler og reklamationsret

Der foreligger en mangel ved det leverede, såfremt Leverancen ikke opfylder de aftalte specifikationer, og forudsat der ikke er tale om mindre væsentlige afvigelser, som ikke hindre Kunden i at anvende Leverancen til det påtænkte formål.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er Time2Time ApS berettiget til betaling efter medgået tid for rettelser af alle fejl og mangler i leverede varer/ydelser til Kunden. Time2Time ApS er altid berettiget til betaling efter medgået tid - herunder tid anvendt til undersøgelser, såfremt Kunden reklamerer over en fejl og det viser sig, at fejlen ikke eksisterer, eller at fejlen ikke er Leverandørens ansvar.

Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af Leverandørens ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

Timeydelser

Det påhviler Kunden at kontrollere Leverancen og straks at indberette eventuelle mangler til Time2Time ApS. Reklamation skal under alle omstændigheder være Time2Time ApS i hænde senest én måned efter udførelsen.

Time2Time ApS skal påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Time2Time ApS, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Time2Time ApS i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde leverance eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde timeydelse, hvis denne grundet manglerne er ubrugelig for Kunden.

Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve Aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

Hardware og standardsoftware

Time2Time ApS er ikke ansvarlig for mangler i udstyr eller software, som Time2Time ApS ikke selv har produceret, og som alene forhandles af Time2Time ApS. Time2Time ApS påtager sig alene at viderebringe Kundens reklamation til producenten af sådant udstyr eller software, og Kundens rettigheder over for producenten følger den reklamations- eller garantiret, der er tilknyttet produktet fra producentens side.

Løbende ydelser

Det påhviler Kunden at kontrollere Leverancen og straks at indberette eventuelle mangler til Time2Time ApS. Reklamation skal under alle omstændigheder være Time2Time ApS i hænde senest én måned efter udførelsen.

Time2Time ApS skal påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Time2Time ApS, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Time2Time ApS i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde Leverance eller tilbagebetale vederlaget for den mangelfulde Leverance.

Kunden kan, hvis manglerne er væsentlige, ophæve Aftalen ex nunc og kræve erstatning med de begrænsninger, der følger af disse Leveringsbetingelser.

Ejendomsforbehold og tilbageholdelsesret

Leverancen er solgt med ejendomsforbehold og er Leverandørens ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Time2Time ApS på Kundens vegne.

Brugsrettigheder til standardsoftware eller udviklingsarbejde overgår til Kunden, når effektiv betaling har fundet sted.

Er der tale om resultatet af timeydelser eller leveres en løbende ydelse, kan Time2Time ApS udøve tilbageholdelsesret i disse indtil effektiv betaling har fundet sted, ligesom Time2Time ApS er berettiget til at tilbageholde fremtidige ydelser uden ansvar. Tilbageholdelsesretten kan effektueres uden varsel og ansvar.

Ansvarsbegrænsning

Leverandørens afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne Aftale omfatter i øvrigt ikke (a) fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end Time2Time ApS eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, (b) fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med Leverandørens skriftlige instruktioner, (c) fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side, (d) manglende opfyldelse af anvisninger og forpligtelser i tilknytning til Leverandørens udførelse af de aftalte Leverancer, og (e) manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i Parternes Aftale.

Time2Time ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår, i forbindelse med at Time2Time ApS stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.

Såfremt en misligholdelse beror på forhold hos Leverandørens underleverandører, som Time2Time ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, vil Leverandørens ansvar overfor Kunden være begrænset i samme omfang som underleverandøren har begrænset sit ansvar overfor Time2Time ApS. Time2Time ApS vil således kun kunne holdes ansvarlig for underleverandørens mangelfulde ydelser, dersom Leverandøren enten burde have forudset misligholdelsen ved aftalens indgåelse, eller dersom det krav Kunden gør gældende overfor Time2Time ApS giver Time2Time ApS et berettiget regreskrav overfor Underleverandøren.

Time2Time ApS kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til Aftalen, og er der tale om en løbende ydelse, det halvårlige vederlag for denne ydelse.

Time2Time ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af it-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes Leverandørens uagtsomhed. Som indirekte tab kategoriseres blandt andet omkostninger forbundet med merforbrug af interne og eksterne ressourcer samt tab som følge af betaling for overarbejde, og tab som følge af meromkostninger ved anskaffelse af erstatningsydelser.

Time2Time ApS har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Time2Time ApS sig intet produktansvar.

Forsikring

Der påhviler Kunden at have de nødvendige forsikringer i forbindelse med løbsafvikling. De ansatte af Time2Time ApS anses som Kundens medarbejdere når disse er på lokationen ifm. løbsafvikling.

Force majeure

Ingen af Parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold, som Parterne ved Aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejker og lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure.

Tvister

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting

Opdateret Skive 12-03-2024